Thursday, April 7, 2016


Tamaam sufiyae karaam is baat par zor
dete hai ke bait hone ke baad mureed ke dil
me apne shaikh ke liye mohabbat aur adab
ke jazbaat maujazan ho aur mureed apne
shaikh se valhana mohabbat karne wala
ho....
✎ Isi liye buzurg farmate hai tasawwuf
saara ka saara adab hai....aur tasawwuf ka
madaar ishq hai aur ishq me awwal ta aakhir
adab darkaar hai...
✎ Agar mureed ke dil me peer ki haibat nahi
to goya us ke dil me peer ki azmat
nahi....azmat nahi to adab nahi adab nahi to
ishq nahi aur agar ishq nahi to faiz
se mehroom rahega....
✎ Imam Jaluvi farmate hai ke Maulana
Room (Q.S.A) ne masnavi me peer aur
mureed ke baare me ek aakhri fatwa diya
hai....
✯ Har ke peer o zaat ra yak na deed
✯ Ney mureed o ney mureed o ney mureed
Tarjuma - Jisne peer aur zaat ko ek na
dekha woh
hargiz mureed nahi hai , mureed nahi hai
mureed nahi
hai...
✯ Gar juda beeni ze haq een khwaja raa
✯ Gumm kuni ham matan o ham debacha
ra...
Tarjuma - Agar tu khwaja ko khuda se alag
dekhe to
kitab e zindagi ka asal aur muqadma ganwa
baithega
✯ Peer o Haq ra az kol har ke do deed
✯ O MAREED(mardood) ast dar haqeeqat ne
Mureed...
Tarjuma - Jo mureed apne bhengapan se
khuda aur
peer ko do dekhe wo mureed nahi hai balke
haqiqatan
mareed hai yaani mardood hai...
✍ Manaqib e Roomi , Page : 24 - 25

Friday, December 26, 2014

EID MILADUN NABI CELEBRATIONEID MILAAD-AL-NABI

OLAMA, FUQAHA, MUFASSIREEN AUR MUHADISSEEN KI NAZAR MAIN.

1. Imam Jalalludin Suyuti (849 Hijri) ne apni kitaab " Husnul Maqsad fi Amalil Mawlid" mein Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

2. Molla Ali Qari - (1014 Hijri) ne apni Kitab "Al Morid ul Ruvi fi MaulidinNabi " mein Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

3. Muhaddis Imam Ibne Jawzi (510 hijri) ne Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha - kitab - Ibne Jawzi, Al Milad un Nabi.

4. Imam Shamsuddin al Juzri (660 hijri) ne "Husnul Maqsid fi Amalil Mawlid"main jashne milad un nabi manaane ko jaiz kaha

5. Imam Nawawi ke shaikh Imam Abu Shama (599 hijri) ne Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha - kitab- "Al Baais Ala inkaril Bada val Hawadis" and "Sublul Huda val Rushad' le Imam Salihi.

6. Imam Zahbi (673 hijri) ne "Sayer ul A'alam van nubala"Main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha

7. Imam Ibne Kaseer (701 Hijri ) ne "Al Bidaya wan Nihaya "main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

8. Imam Shamsuddin bin Naseeruddin Damashqi (777 hijri) ne apni Kitab "Mawridul Saadi fi Mawlidil Haadi" main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

9. Imam Ibne Hajar Asqalani (773 hijri ) - ne Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha - kitab - "Suyuti - Husnul Maqsad fi Amalil Mawlid"

10. Imam Shamsuddin al Sakhawi (831 Hijri) ne Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha - kitab- "Sublul Huda val Rushad by Imam Salihi

11. Imam Qustulani (851 hijri) ne apni kitaab "Al Mawahib ul Laduniya" main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

12. Imam Qutubudin Hanafi (988) ne Apni kitab "Al a'alam be A'alam e Baitillahil Haram " main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

13. Imam Ibne Hajar Makki (909 hijri) ne "Fatawa Haadisia" mein Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

14. Shaykh Abdul Haq Mohaddis Dehlawi (958 hijri) ne "Ma sabat minas sunnah " main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

15. Imam Zarqani (1055 hijri) ne "Sharah Mawahibul Laduniya " main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

16. Hazrat Shah Abdur Rahim Dehelwi ne" Al Dur rus Sameen "Main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha...

17. Shah Waliyyullah Muhaddis Dehlawi (1174 h) ne "Fuyuz ul Haramain " main Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

18. Haji Imdadullah Muhajir Makki (1233 Hijri) ne "Shamaim e Imdadiya
Aur Faisala e Haft Mas'ala " mein Jashne Milad un Nabi manaane ko jaiz kaha.

19. Maulana Abdul Hay Lakhnawi (1264 Hijri) ne "Fatawa Abdul Hay" main Jashne Milad un Nabi manane ko jaiz kaha.

20.Imam Ahmed Raza Khan (1272) ne Jashn e Eid Miladun Nabi manaane ko jaiz kaha.

Sunday, November 24, 2013

A believer is a mirror for another believer

There is no error in the mirror. He shows the colours as they are___ black as black, red as red and yellow as yellow.